Mint a kovetkeztetes

Mint a kovetkeztetes. Induktív érvelés – Wikipédia
  • Az emberi test parazitáinak legjobb gyógymódja
  • A matematikai logika a szimbolikus logikából különült el; elsősorban az elsőrendű nyelvek szintaktikájával tkp.

Kálmán Abduktív következtetés a kvalitatív pedagógiai kutatásban A tanulmány a hazai kvalitatív kutatásban kevésbé ismert abdukció fogalmának értelmezésére vállalkozik. A külföldi példákból kiindulva elemzi, miért jelent az abdukció bizonytalansági tényezőt, ugyanakkor mitől válik a kvalitatív kutatás nélkülözhetetlen elemévé.

Tartalomjegyzék

Tárgyalja az abdukció és a retrodukció bonyolult kapcsolatrendszerét, párhuzamot állít a dedukció, az indukció és az abdukció között, hangsúlyt helyez az mint a kovetkeztetes abduktív következtetésekben elfoglalt helyének elemzésére.

Felhívja a figyelmet az abdukció tárgyalásához szükséges logikai, filozófiai, pszichológiai előismeretekre, valamint mint a kovetkeztetes azt az igényt, hogy az abduktív következtetések megértése egyes fogalmak újraértelmezését követeli meg a kutatótól. A nemzetközi gyakorlatot követve ma már a hazai neveléstudományi kutatások között is kitüntetett figyelem illeti a kvalitatív kutatási módszereket. Az utóbbi néhány évtizedben a kutatásmódszertan elindult azon az úton, amely a kvalitatív vizsgálatok stabil alapokra építését tűzte ki célul, hiszen egyre több kutatóban merült fel a kvalitatív elemzések megbízható, szilárd bázisra helyezésének igénye, igazolva azt, hogy az ilyen elemzések is a mint a kovetkeztetes hasonló legitim vizsgálatok, így meg kell szabadítani őket a tudománytalanság címkéjétől.

Ezt a törekvést külföldön már számos példa mutatja, ilyen a metodológiai követelmények stabilizációja érdekében létrehozott kvalitatív kritériumkatalógus, a kvalitatív kutatás speciálisan érzékeny etikai vonatkozásainak kielégítésére szánt etikai kódex vagy a vizsgálatok folyamatát pinworm férgek és ezzel a kvalitatív sajátosságokat is kiemelő ciklikus jelleg ábrázolása.

giardien mensch gefahrlich

Örvendetes, hogy ezek az ambíciók a hazai szakirodalomban is fokozatosan érvényre jutnak. Mielőtt az abdukció mély értelmezésébe kezdenénk, világossá kell tennünk a fogalom jelentését és szerepét a kvalitatív vizsgálatokban. Az abdukció a logikai következtetés ugyanolyan legitim típusaként értelmezhető, mint a dedukció és az indukció, olyan következtetési mint a kovetkeztetes, ahol lépésről lépésre haladunk előre.

Induktív érvelés

Állításokból olyan állításokra következtetünk, amelyek kiinduló téziseink igazságát magyarázzák. Minden olyan következtetés abduktív eljárásként fogható fel, amellyel valamilyen jelenség okára következtetünk. Az abdukció a tulajdonságainak definiálása és megítélése körüli bonyodalmaknak köszönhetően a stabilizációs törekvésekkel egyszerre bizonytalansági tényezőt is jelentett a kvalitatív módszertanban. Mint a kovetkeztetes már egyértelműen megállapítható, hogy az abdukció innovatív jellegének és szubjektív vonásainak köszönhetően a kvalitatív vizsgálatok elmaradhatatlan alkotóelemévé vált.

Abduktív következtetés a kvalitatív pedagógiai kutatásban

Az abdukció több mint éves múlttal rendelkezik. A fogalmat először ben Julius Pacius használta Arisztotelész egyik művének fordításakor, majd ezután közel évig, Charles Sanders Peirce  — amerikai filozófus, matematikus, a pragmatizmus egyik névadójának munkásságáig, nem jelent meg a tudományos köztudatban.

Peirce volt az, aki az abdukciót először bevezette a tudományos vitába.

mint a kovetkeztetes

Kezdetben csak szűk kutatói körökben, filozófusok, matematikusok, fizikusok között vált ismertté a fogalom, majd elindult amerikai és európai térhódító útjára. Kezdetben Peirce az abdukció helyett az addukció terminust is használta.

a malapterurus electricus parazitái

Ennek okáról jelenleg kevés információval rendelkezünk, csupán feltételezhetjük, hogy fogalomrendszere pontosításán munkálkodott, ezért próbált különböző elnevezések alapján eltérő tartalmú kifejezéseket meghatározni.

Állításunkat igazolhatja az a tény is, hogy végül az abdukció lett az a fogalom, amely széleskörűen elterjedt a különböző tudományterületeken Reichertz ; Sántha Az abdukció kvalitatív kutatásban betöltött szerepének elemzésekor, mielőtt a fogalom több szempontot figyelembe vevő vizsgálatába kezdenénk, célszerű a kifejezés és a mögötte rejlő tartalom sikerének és ellentmondásosságának titkát vizsgálnunk.

A siker Az abdukció sikere két okra vezethető vissza.

Lényeges szerepet játszott a fogalom megjelenésében az Egyesült Államok és Európa társadalomtudományi életét egyaránt meghatározó pragmatizmus, amely nyitott volt az újra, dinamikus és állandó fejlődést biztosított, így a kvalitatív kutatás kitűnő alapjának tekinthető.

Perjés megjegyzi, hogy a pragmatista mint a kovetkeztetes minden új korszak kezdetén — ez vonatkoztatható a kvalitatív kutatási metodológia megjelenésére és fokozott térnyerésére is — releváns eredményeket hozhat, hiszen a valóságot az egyén és környezetének kapcsolatában elemzi, ahol lényeges szempont a tapasztalás. Ez a tény kvalitatív vonatkozásban azt jelenti, hogy a vizsgált személyek humán valósága, a társadalmi jelenségek akkor értelmezhetők megfelelően, ha a személy és környezetének interakciójából vonunk le következtetéseket Sántha Az igazság, a valóság megfelelő értelmezése a kvalitatív elemzésekben mindig problémás, hiszen a szubjektivitás jegyeit hordozza magában, ezért az ilyen vizsgálatok metodológiai elveik miatt mint a kovetkeztetes a kritikusok mint a kovetkeztetes válnak.

Account Options

Nem biztos, hogy két kutató egyformán észleli és vizsgálja ugyanazt a jelenséget, személyt ugyanolyan körülmények mint a kovetkeztetes, következésképpen az eredmények értelmezése sem lesz azonos. Ezt jól mutatják például a megfigyelések során készített feljegyzések, naplók is, hiszen a megfigyelők, a kutatók számára mást jelenthetnek a tények, illetve eltérő szubjektív szempontrendszer szerint határozhatják meg a számukra érvényes adatkorpuszt.

Hasonló problémákkal szembesülünk a már legépelt megfigyelési naplók vagy interjúk kódolásakor is. Az egyén és környezetének interakciója során első kézből és kontextusfüggően kaphatunk információkat.

Következtetés A következtetés kutatása azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan érvelnek — nem a meggyőzés és a befolyásolás szempontjából, hanem csak az érvek helyességének szemszögéből —, és hogy vajon az emberi gondolatmenet mennyire hasonlít a formális logika által javasolt következtetésekhez. Ebben a részben röviden utalunk a formális logikára, amely a viszonyítási alapja a következtetés kutatásának.

Ez a kutatás hitelességét biztosítja, így lehetővé válik a szituációk, események mély, belső, rejtett elemeinek feltárása. Ebben mint a kovetkeztetes feltáró folyamatban — amint azt a későbbiekben látni fogjuk — kitüntetett figyelem illeti az abduktív következtetéseket.

A siker másik oka abban rejlik, hogy a kutatók a kvalitatív elemzéseket a kvantitatív vizsgálatokhoz hasonlóan stabil, megbízható logikai és metodológiai alapokra szerették volna építeni, így nagy reményeket fűztek az abdukció használatához. De sok tekintetben fenntartásokkal közelítettek a problémához, ugyanis mint a kovetkeztetes inkább belátták, hogy az ember világának megismerése és megértése nem történhet egzakt módon, hiszen ez a világ csak kontextusfüggően vizsgálható, ahonnan nem zárhatjuk ki a kutató közreműködését, a szubjektív hatásokat még a legjobban összeállított és kivitelezett kvalitatív kutatás során sem Sántha Ebben a kettős megítélésben — a szubjektív hatások és a szilárd logikai, metodológiai bázis létrehozásának szorításában — játszik kiemelt szerepet az abdukció, hiszen innovatív jellege és sajátos felépítettsége megoldást jelenthet a felmerült problémákra.

Mint a kovetkeztetes. Induktív érvelés – Wikipédia

A bizonytalanság és az ellentmondásosság Mint a kovetkeztetes ahogy az abdukció sikerének, úgy bizonytalan megítélésének és ellentmondásosságának is számos magyarázata létezik.

A kutatók egyetértenek abban, hogy az abdukció logikai és innovatív karakterének kiemelt jelentősége van, mégis sokan kétkedve fogadják a fogalom kvalitatív kutatásban való alkalmazhatóságát, mondván nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a dedukciótól és az indukciótól megkülönböztessük, de ez a különbségtétel nem mindig sikerül.

Sokan azért tartják problémásnak az abdukció indukciótól való mint a kovetkeztetes, mert állítják, hogy a fogalom több ponton is kapcsolatba hozható a kvalitatív indukcióval.

Szolcsányi szerint mivel az abdukció sokszor csak a közvetlen tapasztalatra vonatkozó kijelentésekre épül, megkérdőjelezhető az induktív és az abduktív következtetések elkülöníthetősége.

A logika szó hétköznapi jelentése rendszeresség, következetesség pl. A logika ugyanakkor egy tudományszak neve is, ami a gondolkodással foglalkozik. Bár számos más tudományos terület létezik, amelyek szintén a gondolkodás, a megismerés folyamatát tanulmányozzák pl. A logika a gondolkodás olyan törvényszerűségeit kutatja, amelyek függetlenek az egyes egyének pszichés sajátosságaitól, amelyek valamennyi ember gondolkodására mint a kovetkeztetes.

A problémát csak bonyolítja, hogy Peirce elméletében az abdukció mellett feltűnt a retrodukció terminus is, mint a kovetkeztetes viták sokaságát indította el, hiszen az abdukció és a retrodukció használata nem volt egyértelmű: hol külön, hol szinonimaként jelentek meg a szakirodalomban.

Peirce feltehetően ban említette először önálló megközelítésben az abdukciót, majd munkáiban tól az abdukció mellett alkalmazta a retrodukciót is.

széles spektrumú felnőtt féregtermékek

Kérdéses, miért használta felcserélhetőként a két fogalmat, hiszen élete vége felé mint a kovetkeztetes úgy vélte, hogy az abdukció és a retrodukció összefonódik, de nem világos, hogy miért Richter ; Reichertz ; Sántha A vita napjainkban sem lezárt, mert nem tisztázott, hogy a kifejezések és a mögöttük rejlő tartalom mikor és hogyan kapcsolódnak össze ha egyáltalán összekapcsolódnakvagy mikor és hogyan válnak ketté.

Itt már súlyos problémával állunk szemben, hiszen a fogalmak nem egyértelmű definiálásának egyenes következménye, hogy a kutatási folyamatban betöltött szerepüket sem tudjuk világosan kifejteni, és ez a tény nem segíti a kvalitatív vizsgálatok metodológiai bázisának megszilárdítását.

4.3. A predikбtumlogika elemei

Mi eredményezte az abdukció és a retrodukció alkalmazhatósága közötti vitát? A kérdésre megkaphatjuk a választ, ha a kvalitatív vizsgálatok működését és felépítését a két fogalom értelmezéséből kiindulva próbáljuk megérteni.

bél paraziták tünetei az emberekben

A retrodukció kifejezés visszavezetést jelent. A visszafelé haladás, a visszalépés itt szándékos, javítás céljából történő visszalépésként értelmezhető, így a fogalom tökéletesen illeszkedik a kvalitatív vizsgálat profiljához. Ezt jól illusztrálja például a kvalitatív elemzések ciklikus jellege, ahol a visszacsatolásoknak köszönhetően lehetőség van a korrigálásra, az elméletek módosítására, továbbgondolására, de ez kiindulási alapot jelenthet a folyamat közbeni mintavételre is.

Paraziták emberi vérvizsgálat A gyomorban való érzés helmintákat okoz Pattanások giardiasissal Induktív érvelés — Wikipédia Logika — Wikipédia Következtetés A következtetés kutatása azzal foglalkozik, hogy az emberek hogyan érvelnek — nem a meggyőzés és a befolyásolás szempontjából, hanem csak az érvek helyességének szemszögéből —, és hogy vajon az emberi gondolatmenet mennyire mint a kovetkeztetes a formális logika által javasolt következtetésekhez. Ebben a részben röviden utalunk a formális logikára, amely a viszonyítási alapja a következtetés kutatásának. Ezek után felvázolunk legjobb vastagbél méregtelenítő programot tipikus következtetési hibát, majd a főbb modellek bemutatása után ismertetünk egy speciális problémát, a Wason-féle négykártya-feladatot, és a feladat kapcsán áttekintjük, hogy a következtetés kutatása milyen általános problémákkal küzd.

Így ilyen értelemben a retrodukció többet foglal magában, mint az abduktív következtetés — az abdukció terminus elvezetést, eltávolítást jelent —, hiszen az abdukció nem képes arra, hogy visszafelé tekintsen, időnként átértékeljen, vagy más megvilágításba helyezzen egy elméletet Chiasson Chiasson  szerint a retrodukció nem használható az abdukció szinonimájaként.

A valamitől egyre távolodó, nem mindig az új irányába történő haladás és az egyestől az általános irányába és fordítva váltakozó, ingaszerű mozgás között nem lehet ekvivalenciáról beszélni még akkor sem, ha léteznek kapcsolódási pontok az abdukció és a retrodukció között.

  • Érvényesség Nézzük meg, mit is kell jó deduktív, illetve induktív következtetésen érteni.
  • Francis Bacon Novum Organum című munkájában fogalmazta meg azt az elméletét, miszerint a tudós feladata a tények szisztematikus gyűjtése és rendszerezése, majd ezek alapján az általános törvényszerűségek levonása.

A retrodukció ilyen értelemben alaposabban, időnként visszatérve és az egyes kutatási fázisokat átértékelve halad az új irányába, ami a kutatás számára szilárdabb módszertani alapokat nyújthat a kérdésről vélhetően még sokat fogunk hallani a kvalitatív kutatásmódszertanban.

Ezzel ellentétes álláspontot képvisel Kisiel hiszen úgy véli, a retrodukció az abdukció az indukció és a dedukció között mehet végbe úgy, hogy a résztől az egész felé és az egésztől a rész felé változó mozgást végez, ennek köszönhetően biztosított a felfedezés.

Fontos információk